POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu niezbędne informacje oraz zasady związane w przetwarzaniem danych.

 

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych Medical Protection siedzibą w Warszawie.ul. Bialy Kamień 2/U6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000842815  posiadającą nadane numery NIP: 5213897353  oraz REGON: 38612591700000.; akta rejestrowe Sprzedawcy znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

 

 1. Dane osobowe

W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej gromadzone i przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przez jaki okres czasu będą przechowywane?

W związku z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego lub oferowanych przez administratora usług, zachodzą różne procesy przetwarzania danych.

 

 1. Rejestracja konta użytkownika.

Dane, które przekazują nam Państwo w czasie rejestracji konta w sklepie internetowym przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta użytkownika. Dzięki temu będą mogli Państwo zapisać na swoim koncie dane do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza zamówienia w przyszłości, jak również posiadać będą Państwo dostęp do historii zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo zarejestrować konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Zamówienie produktu.

Dane podawane w trakcie składania zamówienia produktu przetwarzane są w celu zawarcia umowy sprzedaży i jej wykonania, w szczególności w celu umożliwienia Państwu dokonania płatności oraz doręczenia zamówienia, jak również w celu wystawienia przez administratora rachunku lub faktury. Jednocześnie administrator, w ramach wykonania umowy sprzedaży, może przesłać na Państwa adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, służącej zbadaniu Państwa o opinii o przeprowadzonej transakcji Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży oraz jej późniejsze wykonanie, jak również wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia jako wymagane jest niezbędne dla złożenia zamówienia i zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo złożyć zamówienia). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Zamówienie usługi newslettera.

Dane podawane nam przez Państwa w czasie zamawiania newslettera przetwarzane są w celu dostarczania Państwu biuletynu informacyjnego sklepu internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zamówienia newslettera jako wymagane jest niezbędne dla zamówienia usługi i zawarcia umowy o jej świadczenie (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo zamówić newslettera). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne i gwarancyjne.

W przypadku złożenia przez Państwa reklamacji co do świadczonej usługi lub zakupionego produktu, przekazane nam dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji i przedstawienia Państwu naszego stanowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne dla jego złożenia (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo złożyć reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy konsumentów).

Jeśli będąc konsumentem skorzystają Państwo z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, dane przetwarzane będą w celu zrealizowania Państwa prawa, tj. przyjęcia zwrotu zakupionego produktu, wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i dokonania zwrotu płatności na Państwa rzecz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne dla skorzystania z tego prawa (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Serwisy społecznościowe.

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z korzystaniem z naszych profili w serwisach społecznościowych przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu obserwowania naszych profili, bądź udzielania odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zagadnienia. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorców lub obserwatorów profili. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla świadczenia usługi (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo korzystać z  usługi). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa o świadczenie usługi. Dane przetwarzane będą przez czas, w którym są Państwo odbiorcami lub obserwatorami naszych profili, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez Państwa zamieszczone, publikowane będą do czasu usunięcia profilu, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.

 

 1. Promocje i akcje marketingowe.

Dane przekazywane przez Państwa w związku z prowadzeniem przez nas promocji lub akcji marketingowych przetwarzane są w celu przeprowadzenia tych promocji lub akcji marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia Państwu wzięcia w nich udziału i przyznania przewidzianych w nich korzyści, np. kuponów rabatowych lub poinformowania o obniżkach cen. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku Państwa zgoda. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, określonych w formularzu zgłoszeniowym jako wymagane, jest niezbędne do wzięcia udziału w promocji lub akcji marketingowej (bez podania tych danych nie będą Państwo mogli w nich wziąć udziału). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla przeprowadzenia promocji lub akcji marketingowej oraz wypełnienia ciążących z tego tytułu na administratorze obowiązków prawnych, bądź odwołania przez Państwa zgody, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

 1. Pozostałe formy kontaktu z nami.

Dane, które przekazują nam Państwo w związku z prowadzeniem z nami korespondencji przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie w takim wypadku Państwa zgoda, konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, bądź wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w zależności od okoliczności przedstawionego przez Państwa zagadnienia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego w sklepie internetowym, wymagane jest podanie danych określonych w tym formularzu jako wymagane (bez podania tych danych nie będą mogli Państwo wysłać do nas wiadomości). Mogą Państwo korzystać również z innych form kontaktu. Podanie przez Państwa danych jest również dobrowolne, przy czym wymagane jest jedynie podanie tych danych, które są niezbędne dla możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi (nie znając np. Państwa adresu poczty elektronicznej nie będziemy mogli odpisać). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prowadzenia zainicjowanej przez Państwa korespondencji, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego.

 

Komu mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odbiorcą Państwa danych może być podmiot świadczący na rzecz administratora usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy sklepu internetowego, dom składowy przygotowujący zamówienie do realizacji, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Państwa formę płatności, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, operator ankiety posprzedażowej, którą zdecydują się Państwo wypełnić, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.

 

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługuje Państwu:

 1. jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych;
 3. prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 4. prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, gdy spełnione są ku temu przesłanki (np. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator);
 5. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, gdy są spełnione ku temu przesłanki (np. zakwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwią się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 6. prawo otrzymania przez Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, gdy są spełnione ku temu przesłanki (tj. gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody oraz w sposób zautomatyzowany).

 

 

 1. Pliki cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową i zapisywane po stronie użytkownika, na jego urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron zawierających formularze, wymagających logowania, bądź do monitorowania aktywności odwiedzających.

W trakcie korzystania przez Państwa ze sklepu internetowego używamy dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia sklepu lub zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.

 

Jakie pliki cookie wykorzystuje sklep internetowy?

 1. Pliki niezbędne do działania sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie z niektórych elementów sklepu nie będzie możliwe;
 2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo w obrębie sklepu. Brak tych plików ograniczy poziom bezpieczeństwa korzystania ze sklepu internetowego i dokonywanych przez Państwa w jego ramach czynności;
 3. Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez administratora informacji statystycznych na temat sposobu korzystania przez Państwa ze sklepu;
 4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Państwa urządzeniu m. in. nie będą musieli Państwo każdorazowo wypełniać pól formularza logowania;
 5. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych.

 

Sklep korzysta z usługi Google Analytics, które wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, tj. analizy odwiedzin serwisu oraz zestawiania raportów aktywności jego użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności usługi Google Analytics znajdą Państwo pod adresem:

www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony możemy udostępniać naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Państwa lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie plików cookie na Państwa urządzeniu?

Najczęściej domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie plików typu cookie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie tych plików na Państwa urządzeniu końcowym, powinni Państwo zmienić stosowne ustawienia swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Państwa urządzenie. Ograniczenie zapisywania plików typu cookie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na ich stronach:

 1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
 2. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

III. Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 

W jaki sposób można uzyskać więcej informacji oraz gdzie należy kierować żądania w zakresie przetwarzania danych?

Pytania lub żądania w zakresie przetwarzania danych prosimy kierować w formie pisemnej na adres siedziby administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Informacje o danych kontaktowych administratora znajdują się w nagłówku polityki prywatności.0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowróć do sklepu